aprile 2008

a. XIV, n. 2  [78]

 

 

Aneddoti berchiddesi

 

di Tonino Fresu

torna a

 APRILE 2008

MANDADALZOS CHENA CABU

 

Tiu Doddi fit unu brav'omine, totu fin bravos, ca gasi piaghen a mie. Ma tiu Doddi ft una vida a cuntierra e a briga cun unu zeltu Paulu. Custu non fit bonu de ideas, un'ispessia de 'Bastian contrariu'.

Una notte tiu Doddi rezzeit una visita, duos amigos.

- Avanti, e ite?...

- Nos mandat Paulu.

Tiu Doddi alzat sas manos in altu:

- Basta gasi, guai chi in domo mia fattedas custu lumine. Si bos cherides sre, assazzamus su pirizzolu.

Cuddos s'abbaidein a pare, s'invitu ft che lardu a sorighes. Si seein in sas cadreeddas e tiu Doddi cominzeit a bogare calidades de inu:

- Assazzade custu, custu est vermentinu, custa est vernaccia, malvasia, biancu, nieddu.

E gasi fin a taldu. Sa fine de sa visita est fazile a l'immaginare, totos tres a una chijna.

A ora tarda si nde pesein comente male potein. Si saludein, tiu Doddi los ringrazieit pro sa visita e cuddos duos ch'essein a fora. Unu neit a s'ateru:

Mala lemusina chi Doddi no at cherfdu iscultare, eo m'aio immentigadu su cumandu de Paulu.

E-i s'ateru:

- Cale Paulu? Cale cumandu?