febbraio 2008

a. XIV, n. 1  [77 

 

torna a

 FEBBRAIO 2008

Premio di Poesia Pietro Casu 2007

 

I poeti berchiddesi

Una parte de te

 

di Raimondo Dente

 

Fieru cun s'agu in vena ides passare

una parte de te o donatore,

cun su sambene tou su calore

impremis e ti faghes ammirare,

chie lu rezzi ti ted ammentare

dedichendedi meritu e valore.

Donare est unu donu e virtude

biad'a chie donad' in sa vida,

in s'iscrittura b'es ven impremida

su donu tou torra sa salude,

primmu chi sa fiama si che istude

arrivis tue, risplende dechida.

Bider su faghes tou generosu

donz'unu chi ti mira sinde ispanta,

30, 40, 50, e 60.

flacones donadu as volenterosu,

cant'as alleviadu e dadu gosu

ti pregana fortuna e paghe santa.

Su sambes chi ti curret in sas venas

alimenta su coro e ater'unu,

torra su risu in laras a donz'unu

allevias tristura e tantas penas,

t'auguran bonu cand'ustas e chenas

cantos ndas cunfortadu e cantos sunu.

Berchidda godis tue alta fama

de cantos moribundos torran bios,

de samben faghen curres largos rios,

cando lu zedis de cor'e de brama,

godis cando salvadu as una mama

e torradu li as forzas e brios.

Si m'iscurtades o sostenidores

damulis pro ammentu e gradesśa

a sos chi no che sunu eo cheria

cunsizare sos amministradores,

dedicare a issos una via

"Via de sos Donadores".

Amore sinzeru

 

di Lillino Fresu

 

Zenuinu e sinzeru amore

chi has leadu possessu in sas

intragnas mias,

dulche e serenu.

Chi has pienu de felizidade

sa carena mia ponzendhedi subra

a d'onzi cosa

impregnendhemi tottu sos sentimentos.

Tue chi mi faghes biere d'onzi cosa

pius bella, tue chi mi faghes intendhere sas melodias

armoniosas de sa natura,

tue chi mi das briu,

e m'ispronas a affrontare sas difficultades

chi in sa vimda sun sempre in bia.

Ses intradu in su coro meu,

e candho ses intradu quasi a s'accua

no parias gasi mannu,

no parias gasi forte.

Ma poi pianu-pianu

ses diventadu padronu leendhe possessu

in cussu coro chi t'hada azzettadu

che amigu caru.

Ma tue amore sinzeru,

no sese unu padronu pro cumandhare

si puru no lu nego,

unu pagu lu sese,

ma in cunfrontu a tottu s'atteru

chi in sensu onu procuras,

so eo su chind'hap'hapidu vantaggiu,

dendhemi un'iscopu in sa vida,

una ricchesa fatta de cuntentesa.

Resta ancora pro cantu duro

anzis aumenta ancora fin'a chi umpare

damus s'adiu a su mundu.

Finas chi umpare

lassamus su regalu pius bellu

chi tue mi has fattu

- sa familia -

folmada pro meritu tou.